Pravilnik spletne INSTAGRAM nagradne igre HAIRLESS JESEN

Pravilnik spletne INSTAGRAM nagradne igre HAIRLESS JESEN

1.člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Hairless laserska depilacija, Lučka Selič, s.p, Mali Slatnik 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju organizator).

2.člen: NAMEN IN TRAJANJE

Nagradna igra poteka od 5.9.2021 do 19. 9. 2021 na družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Instagram, oz. njene podružnice ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Instagram. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Instagram profila podjetja Hairless laserska depilacija, Lučka Selič, s.p, Mali Slatnik 13, 8000 Novo mesto, ki ga gosti profil podjetja Lučka Selič dr.dent.med.-Floss zasebno zobozdravstvo. Prejete informacije se uporabljajo izključno za namen nagradne igre. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

3.člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki Instagram-a , so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

Uporabnik Instagram-a, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora slediti profilu Floss.si, všečkati objavo in v komentar pod objavo označiti tri prijatelje. Izpolnjeni morajo biti vsi treije pogoji, drugače se sodelovanje smatra kot neveljavno. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nagradna igra traja do 19.9.2021, žrebanje se izvede 20.9.2021 v prostorih organizatorja.

4.člen: NAGRADNA IN PREVZEM NAGRADE

Nagradni sklad: Darilni bon za tri tretmaje laserske depilacije pazduh v vrednosti 390 EUR

Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri, bo izžreban 1 nagrajenec, ki bo prejel zgoraj definirano nagrado.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko insta sporočila dne 20,9,2021. Nagrajenec mora organizatorju v roku 3 dni od obvestila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Floss.si. Nagrado nagrajenec prevzame osebno v prostorih organizatorja v roku 14 dni od zaključka nagradne igre. Če nagrajenec nagrade v zahtevanem roku ne bo prevzel, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih in www.instagram.com/floss.si. Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

5.člen: ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Instagram profila Floss.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje Instagram profila Floss.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
  • Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

6.člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu, ime

in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov ne bo zbiral.

7.člen: SPREMEMBA PRAVIL

Organizator igre – Hairless laserska depilacija, Lučka Selič, s.p, Mali Slatnik 13, 8000 Novo mesto,- si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

8.člen: REŠEVANJE SPOROV

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

9.člen: VELJAVNOST

Pravila pričnejo veljati dne 5.9.2021.

Novo mesto, 4,9,2021

Hairless laserska depilacija, Lučka Selič, s.p, Mali Slatnik 13, 8000 Novo mesto

Leave a Reply